اتفاق های خوب

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست !


این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند

اتفاق های خوب

/ 0 نظر / 3 بازدید