بند بند وجودمــــ ـــ ـ

 

 

" بند بند وجودمــــ ـــ ـ ..

بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ

با این همه بنــد

چه قـــــ ـــ ـدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم" ..

((تقدیم به سه تا ابجی عزیزمقلبماچ))

/ 0 نظر / 4 بازدید