حصار دستانت

آغـِـشـتــه بــه تــُـو می شـَـوَد

 

روحـَـم

 

نــَـفـَـسـَم

 

بــَـنـد بــَـنــد وجــودَم

 

وَقـــتــی دَر حـِـصارِ دَســتــانَـت

 

بـــوســــه بـــاران

 

می شــَـوَم . .

/ 0 نظر / 3 بازدید