از سر دلسوزی

گاهی انگشتانم از سر دلسوزی

بیاری قلبم می شتابند

با لغزیدن برروی شماره های تماست

میدانند این عضله در حال مرگ

با شنیدن صدایت به تپش میافتد

و تو قاتل تمام نت های موسیقی جهانی

وقتی سکوت میکنی

/ 0 نظر / 3 بازدید