نوازش هم بلدم

دور نـــــــرو بیـــــــا کنار دلـــــــم

 

من غیر از اینهـــــــا که مینویســـــــم . . .

 

نـــــــوازش هـــــــم بلدم . . . !

/ 0 نظر / 3 بازدید