سهم سطر های خسته ام بمان

سهم من که نیستی!!!
سهم قصه های من بمان!!!
سهم فکر من!!!

 

عاشقانه های من!!!
سهم خواب دستهای من بمان!!!
از کنار من که رفته ای!!
از خیال من مرو!!
سهم من که نیستی!!!
سهم من نمیشوی!!!
سهم دفترم !!!
سهم واژاره های من!!
سهم سطر های خسته ام بمان....!!!

/ 0 نظر / 73 بازدید