نمی دانی

می خواهمت وخواهم خواست اگرپل یک رنگیمان نشکند

اگردستان پرمهرت سرد نشود ، اگرچشمان عاشقت نگرید

اگربازباشی وقلبت رابازگذاری

اگربخواهی تنهایی قلبم را بشکنی

اگرخواهی غروب سردم راگرم سازی ، باش تاباشم

اگرعاشق لحنم شوی تا عاشق کلامت شوم ، باش تا باشم

می خواهمت وخواهم خواست

می دانم ، نمی دانی که دوستت دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید