لحظه ای

خدا را چه دیدی ؟
یک روز بیشتر
ساعتی

لحظه ای

با من بمان
شاید خنده ای پشت لب هایت
قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید