عطر بوسه

آن شب ...

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...

تماشا می کرد ...

 

آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

 

نــــور را می جســـتند ...!

 

و اتاقم ..

 

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..


تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید