این روزهـــــا قیافه ام  خیلی تابلو شده ...

همه میگن : چی میکشی ؟

میگم  :  " زجـــــــــر "

میگن  : نه ... یعنی چی مصرف میکنی ؟

میگم : عمـــرمو ... زندگــــــــیمو ... جــــــــونیمو ... وجــــــــودمو ...

===========================

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان..!
"خــُسـرو" و "شیـــرین" ...

"لیـلی" و "مـَجنــون" ..
"رامیـن" و "ویـس" ....

"پیــرمــَرد" و "پیرزَن" ..
"تــو" و "اون" ...
"مــَن" و "تــَنهـآیی" !!

/ 0 نظر / 4 بازدید