خدا را دوست دارم زیرا....

خدا را دوست دارم زیرا....

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با هر username که
باشم، من را connect می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا D.C
نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با یک delete هر چی را
بخواهم پاک می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه friend برای
من add می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینهمه wallpaper که update
می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم
من را log off نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همه چیز من را می داند
ولی SEND TO ALL نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می
خواهم Invisible بروم.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می
ماند و من را delete و ignore نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن
را به من می دهد
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه من را install کرده است
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من
پیغام line busy نمی دهد
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اراده کنم، ON می شود
و من می توانم باهاش حرف بزنم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه دلش را می شکنم، اما او
باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت
یادم نمی رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش
را خاموش نمی کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی
نمی شود و همیشه سالم است
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچوقت نیازی نیست
براش BUZZ بدهم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه آهنگ حرف هاش
همیشه من را آرام می کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه نامه هاش چند
کلمه ای بیشتر نیست، تازه spam هم تو کارش نیست
خدا را دوست دارم ، بخاطر اینکه وسط حرف زدن نمی گوید،
وقت ندارم، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه من را برای خودم می
خواهد، نه خودش
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه وقت دارد
حرف هایم را بشنود
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه فقط وقت
بی کاریش یاد من نمی افتد
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می توانم
از یکی دیگر پیشش گله کنم، بگویم که ….
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه پیشم می ماند
و من را تنها نمی گذارد، دوست داشتنش ابدی است
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می توانم احساسم
را راحت به آن بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم، خودش
میتواند نگفته، حرف ام را بخواند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه به من می گوید
دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی کند
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تنها کسی است
که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی،
و بگویی دلت براش تنگ شده
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه ، می گذارد
دوستش داشته باشم ، وقتی می دانم لیاقت آنرا ندارم
خدا را دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیرد
که بگویم : خدا را دوست دارم .
/ 0 نظر / 3 بازدید