نه زخمهای من خوب میشودنه زخمهای تو

پشت چراغ قرمرپسرک با چشمانی معصوم ودستانی کوچک گفت:

 

 

چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تا صدتومن

 

 

آهی کشیدم و با خود گفتم

 

 

تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم

 

 

نه زخمهای من خوب میشودنه زخمهای تو…

/ 0 نظر / 3 بازدید