گاهی در زندگی ات

گاهی در زندگی ات..........

 

یک "تو" که مخاطب افکار و دلتنگی ها و دیوانگی ها و لجبازی هایت باشد

یک "تو" که باشد؛ و بودنش تابع هیچ متغیر احمقانه ای نباشد.

نگران رفتن و از دست دادن و نبودنش نباشی

یک "تو" که به قدر خدا بزرگ نباشد و به قدر خودت کوچک نیز.

باشد تا تنهایی همه ی سالیان چند قدمی دورتر بایستد و نفس سنگینش را از صورتت بردارد...

همیشه دلم یک "تو" می خواسته؛ و همیشه، هیچ کس، نبوده.

پس به واژه ها پناه برده ام

و به خیال

/ 0 نظر / 33 بازدید