گفتم که دوستت دارم

 

 

گفتم که دوستت دارم ، گفتی که باور نداری

گفتم این کلمه را از حفظ نمی گویم از ته دلم می گویم ، گفتی دلم را نیز باور نداری

سکوت تلخی کردم و... مدتی سکوت با چشمانی خیس

گونه ام خیس و قلبم شکسته

گفتی که تو قلبم را شکستی ، گفتم که قلبت شکسته نشد ، احساست در هم شکست

گفتی سکوت کن میخواهم گریه کنم ، من نیز سکوت کردم و ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید