جعبة‌ طلائی خرافات

سلطه گری را گفتند چه خوری ؟

گفت: گوشت ملت

گفتند:چه نوشی ؟ گفت: خون ملت…………
گفتند: چه پوشی ؟ گفت: پوست ملت

وی را گفتند از چه راه اینها را بدست میاوری ؟

گفت: از جهل مردمان!
گفتند، ازجهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟

گفت در جعبة‌ طلائی خرافات

/ 0 نظر / 3 بازدید