او عشق من است ...

 

یـــادت باشــد ...


کـــم حوصلـه ســت


ظـاهـــرش جـــدیست


امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !


بــد قـول نــیـست ... گرفتار است


با او راه بیا ...!


خــستـه کـه بــاشـد


تــنهـایش بــگــذار ... !


تودار است


اما صبر کن خودش بعد حرفهایش رامی گوید !


مبادا بیازاریش


او عشق من است ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید