خجالتی تر

دارم فکـر می کنمــــــــ ــــــ

 

                       چقدر خـــوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــد

 

                                     نزدیک صورتــم نفس می کشــــــــــــ ــــــ ــــــــیدی

 

        می دانـــــــ ــــــ ـــــــــی؟!

 

                              من خجالتیـ تر از آنمــ ــــــ ــــ ــــ

 

                                                   که ببوسمتـــــــــــ ــــــ ـــــ !.!.!

/ 0 نظر / 3 بازدید