بــآنــو

بــآنــو

مـرآ بـه بــآد دآدهـ ایـی....

حــآلـآ گیسـوآن خـود رآ مـبند

بگـذآر بــآد بـهـآنـه ایــی بـرآی وَزیـدن دآشتـه بـآشد

بـگذآر بـوی تـو بگیـرد اینـ شهـر مرده

کـه کـمی درهـوآی تــو نـفَسـ بکشـم

کـه دلتنگـی فـرآمـوشَـم شـود

/ 0 نظر / 3 بازدید