دیگر به چه میخندم او رفت از این خانه...

من خنده زنم  بر دل  دل خنده زند بر من
اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه


من خنده زنم بر غمغم خنده کند بر من
اینجاست که میخندد  دیوانه به بیگانه


من خنده کنم بر عقل او خنده کند بر من
اینجاست که میخندد   ویرانه به دیوانه


من خنده کنم بر تو  تو خنده کنی بر من
اینجاست که میخندیم هر دو چو   دو   دیوانه


من خنده کنم بر او او خنده کند بر من 
دیگر به چه میخندم او رفت از این خانه...

 

/ 0 نظر / 110 بازدید