خوشبخت کلافی که سری داشته باشد

 

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد !


حالم چو درختی است که یک شاخه نااهل
بازیچه دست تبری داشته باشد


سخت است پیمبر شده باشی و ببینی
فرزند تو دین دیگری داشته باشد !

سردرگمی ام داد گره در گره اندوه

خوشبخت کلافی که سری داشته باشد

“حسین جنتی”

/ 0 نظر / 68 بازدید