کـاش مـیـدانـسـتـم

کـاش مـیـدانـسـتـم


کـیـسـتــــ آن کـه بـرایَـتـــ


دسـتـــ قـلـابـــ مـیـگـیـرد تـا هـر شـبـــ


خـوابـــ از چـشـم هـایَـم بـربـایـی


دیـواری کـوتـاهـتَــر از


خـوابـهــای مَـن نـیـافـتـی . . . ؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید