بمیـ ــرم براے خـ ـودم

 

براے دل خـــودم مے نویسم ... 

 

براے دلتنگــے هایــم

 

براے دغدغــہ هاے خـــودم 

 

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ ! 

 

برای دلے کہ دلتنگم نیست ... 

 

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ... 

 

براے خودم مے نویســـم ! 

 

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.

/ 0 نظر / 3 بازدید