کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

خودت میدونی عادت نیست فقط .....

کنارم هستی و باز هم بهونه هامو میگیرم

میگم وای چقدر سرده میام …….