آدم هـــا حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد

کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند..

و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی

بـهـشـان نـمـی رســــد . . .

آدمــهــا حــق دارنـــد

♥ ۱۳٩۳/٥/۱٠ ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()