اگر او برای تو "ساختـــه" شده ، .

.
.
من برای تــو "ویـــران" شدم