دلــــــــــــــم

برای تمـــام حـرفــ هایی کــه نمیــزنـی


تنگ است…