شیطونه میگه امشب برم رو پشت بوم منو ببین عید رو اعلام کنن

والانیشخند (ادمک خشوع و فروتنی)