تو هیتلری

به همه حمله کردی

با چشمان نازی ات

جز من

که اریایی بودم