دنبال یک کلمه میگردم ♥

♥ یک کلمه خاموش ♥

مانند یک بوسه

♥ که جمع کند همه ی کلمات را ♥

♥ روی لب های تــ♥ــو