یادش ستاره دنباله داری است که

آسمان را بین من و تنهایی قسمت می کند