چه وسوسه ایی دارد خدا بودن

فکرش را بکن همیشه کنار تو

از رگ گردن نزدیک تر