نگاه تو تلخ

اشک های من شور

یادت شیرین …


زندگی بامزه ای دارم !