خیلی وقت است که با تو زندگی می کنم . . .

یعنی ، چشم هایم را که می بندم تو می آیی !

خب همین بس است برایم ! نه ؟!

یعنی تو

خیال و رویایت هم آنقدرعزیز و بزرگ است برایم

که راضیم می کند . . . !

راضی که نه ! ولی . . . !

.

.

به پای هم پیر شدیم . . .

من ، و خیال تو