پرواز لذتی ندارد...

وقتی زنبور کارگری باشی که

عاشق ملکه بودن برایت "ممنوع" باشد!