هیچوقت اینقدر خسته و نگران و بی اعصاب و حوصله نیستم. تو جوابام میخندم که شما شاد باشین