جوابیه شعر کوچه....فریدون مشیری 


بی تو طوفان زده دشت جنونم  صید افتاده به خونم

تو چه سان  میگذری غافل از اندوه درونم....

بی من از کوچه گذر کردی و رفتی...

بی من از شهر سفر کردی و رفتی...

قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم...

تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم...

توندیدی...

نگهت هیچ نیوفتاد به راهی که گذشتی..

چون در خانه ببستم ...

دگر از پای نشستم..

گوییا زلزله آمد..

گوییا خانه فروریخت سر من...

بی تو من در همه شهر غریبم…

بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی...

برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی...

تو همه بود و نبودی …

توهمه شعر وسرودی...

چه گریزی زبر من که ز کویت نگریزم...

گر بمیرم ز غم دل با تو هرگز نستیزم…

من ویک لحظه جدایی...

نتوانم نتوانم…

بی تو من زنده نمانم

                          هما میر افشار