این روز‌ها گویا خسته ای
موهایت را کوتاه کرده ای
نمی‌ خندی
شعر نمی‌‌گویی
مرا به نام نمی‌خوانی
بهانه میگیری
آغوشم را نمی‌خواهی
صدایت میزنم
جز سکوت
کلامی‌ برایم نداری
با این حال هنوز بانوی منی
بانوی من
که موهایش را کوتاه کرده
نمی خندد
شعر نمی‌‌گوید
بهانه می‌‌گیرد
سکوت کرده
مرا
و نامم را
و آغوشم را
نمی‌ خواهد
بانوی من
که این روز‌ها فقط کمی‌ خسته است