من فلج به دنیا اومدم ولی به زندگی امید داشتم تا اینکه سرطان گرفتم و شش ماه بعد فهمیدم ایدز دارم. از وقتی تو آزمایش آخرم فهمیدم دیابت دارم کاملاً دپرس شدم

تا اینکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

کفش تن تاک خریدم  ">

دیگه از ایدز و سرطان خبری نیس. تازه قراره توی مسابقات دوی استقامت هم شرکت کنم. وقتی از تن تاک استفاده می‌کنم زندگیم از این رو به اون رو شده؛ درس بچه‌هام بهتر شده، اخلاق همسرم خیلی خوب شده، سوراخ لایه‌ی اوزون کوچیکتر شده، دیگه شامپو چشممو نمی‌سوزونه، تازه پوستمم شاداب‌تر شده، آنتن دهی گوشیمم دو برابر شده، سرعت اینترنتم فوق العاده شده، بابامم کولر و خاموش نمی‌کنه،‌ انگشت کوچیکه پام به میز مبل گیر نمی‌کنه. بهله