فضـای مجـازی واسه بعضیـا مـثل "بهـشت زهـراست"....

واسـه سـر زدن بـه اونـی کـه دوسـتـش دارن ولی دیـگه ندارنـش...

بـرای آروم کردن دل خـودشون مـیرن تـوی" پـروفـایـلـش " ....

بـا یـه دنیـا حسـرت و خاطـره فقط سـکــوت میکنن........

و کامـنتای دوستـای تازشـو میخـونن.......

آدمــای دنـیای مجـازی از دور ،دوست داشتنی ترند........