دوست داشتن‌ات را از سالی به سال دیگری جابه‌جا می‌کنم
انگار دانش‌آموز مشق‌اش را در دفتری تازه پاک‌نویس می‌کند 


رسید صدای تو، عطرتو، نامه‌های تو 
و شماره‌ی تلفن تو و صندوق پستی تو 


می‌آویزمشان به کمد سال جدید 
تابعیت دائمی در قلبم را به تو می‌دهم 


تو را دوست دارم 
هرگز رهایت نمی‌کنم ..


بر برگه‌ی تقویم آخرین روز سال 
در آغوشم می‌گیرمت 
و در چهارفصل می‌چرخانمت