باران همیشه می بارد

اما مردم ستـاره را بیشتر دوست دارند

نامردیست

آن همه اشک را به یک چشمک فروختن