هوایت که به سرم می زند
دیگر در هیچ هوایی،
نمی توانم نفس بکشم!


عجب نفس گیر است
هوایِ بی توئی!