دختر خانم های عزیز توجه داشته باشند به علت شُک ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین

آقا پسرهای گل تا مدتی قادر به خدمات رسانی در خیابان ها نیستند...


گفتنی است این شُک مقطعی بوده

پس از گذشت چند روز خودبخود برطرف شده واوضاع به روال قبل باز خواهد گشت