خدا

تو ” را که می آفرید

حواسش پرت آرزوهای “من” بود


شدی همان آرزوی من