گـل یا پــوچ؟

دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..

تو که نگاهم میکنی

تمام پوچ هایم، گل می شوند.

ترسی ندارم مشتم کجا و کی باز شود!

جادوی چشمانت برگ برنده ی دستان فقیر من است...