دوست داشتنت


تنها کار “عاقلانه ای” است که


از “دلم” بر می آید