درخت هم که باشی


مـــن


دارکوبی می شوم که هفتاد و سه بار در دقیقه


تو را می بوسد