جای خالی ات... ؛


مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد


حتی به زور