یکی از فانتزیام اینه که زنگ بزنم به خودم ، بعد بگم الو ؟ بعد خودم بگم : قربون الو گفتنت برم من !!! بعدم خودم خجالت بکشم قطع کنم تلفنو …

چن دفه هم امتحان کردم ولی لامَصّب همش اِشغال بود !

نگرانم ! نمیدونم دارم با کی حرف میزنم ؟؟؟!

 ..................................................................

ضد حال یعنى اینکه عشق داریوش باشى، موهات و ریشت رو مثل داریوش بذارى …

بعد هرکى میبینتت بگه واى چقدر شبیه شهرام شپره شدى