بهونه که می گیره

نق که میزنه

 بی حوصله که میشه

یعنی دل تــــنــــــــــــــــگــــــــــــــــــــه

 قهر که می کنه

لوس که میشه 

 یعنی بـــــــــــــــی تـــــابـــــــــــــه

یعنی کــــــــــم دارتت 

 به همین سادگی!!!

زیاد پیچیده نیست 

 فهمیدنِ حالِ زنی که عــاشق شده....